کمیته علمی

کمیته علمی و اجرایی کنفرانس متشکل از اعضای هئیت علمی و متخصصین مجرب در حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی هستند که ماموریت اصلی آنها مدیریت علمی و اجرایی کنفرانس در راستای اهداف و محورهای تعیین شده است.کمیته علمی و اجرایی در سه کارگروه تازه ها و یافته های علمی، کارگروه تجربيات عملی و کارگروه نتایج جایزه ملی آموزش و توسعه سازماندهی شده است