کارگاه‌های کنفرانس

 

پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی توسط انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی با همکاری مراکز دانشگاهی، صنعتی و اداری کشور در تاریخ 29 و 30 بهمن ماه سال 1396 برگزار گردید؛ در همین راستا دبیرخانه کنفرانس جهت بهره مندی علاقه مندان به این حوزه از مطالب ارایه شده در کنفرانس، اقدام به انتشار فایل های ارایه کارگاه های کنفرانس نموده است.

دبیرخانه پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

 

لیست کارگاه ها:

آقای اکبر عیدی

موضوع کارگاه:طراحی مدل شایستگی رفتاری با رویکرد CBT (مطالعه موردی بانک پارسیان)

دانلود فایل ارایه

.  .  .

آقای محمد کاظمی- خانم سیترا واحد

موضوع کارگاه:نگاهی به یادگیری های خرد: آیا ماراتن توسعه شایستگی به خط پایان می رسد

دانلود فایل ارایه

. . .

آقای فرشید مومنی فراهانی

موضوع کارگاه:اثر سینرژیکی مدیریت دانش و آموزش و بهسازی منابع انسانی

دانلود فایل ارایه

. . .

دکتر ایرج سلطانی

موضوع کارگاه:ارایه الگوی عملیاتی برنامه توسعه فردی  رهبران بر اساس مدل S 2CMD2 M

دانلود فایل ارایه

. .

پروفسور کوروش فتحی واجارگاه – آقای هومن دوستی

موضوع کارگاه:مدیریت انتقال یادگیری؛ حلقه مفقوده برنامه های درسی محیط کار

دانلود فایل ارایه

. .

دکتر بقراط رشوند- آقای یزدان بختیاری- آقای ابوالفضل معصومی

موضوع کارگاه:تجربه سازمانی نوین توسعه مدیران

دانلود فایل ارایه

. .

آقای حمیدرضا خدمتگزار

موضوع کارگاه:ابعاد تفکر سیستمی در یک ارزیابی موثر

دانلود فایل ارایه

. .