پیام رئیس کنفرانس

بنام خدا

دانشمندي را بمان بينش مندي را برگزين(مولانا):

کنفرانس آموزش توسعه سرمایه انسانی  و فرآیند جایزه ملی تعالی آموزش وتوسعه منابع انسانی، خواهان رشد، توسعه و تعالی استعدادها، مهارتهای مدیریتی وشایستگی های فردی مدیران وکارشناسان محترم آموزش دستگاههای اجرایی، بنگاههای کسب وکار، شرکتهای دولتی و خصوصی درجهت انجام وظایف وماموریت ها ی سازمان وارزش آفریني برای جامعه درابعاد مختلف فردی، گروهی، سازمانی، ملی و بین المللی است.  امید می رود این کنفرانس بتواند با توسعه چشم انداز، بهبود دانش، توانایی و مهارت کاربردی و دانشی و همسو سازی استراتژی های یادگیری و توسعه با استراتژی های سازمان، افزایش تعهد حرفه ای، ارائه روشهای همسو با ارزش های فکری ومعنوی جامعه، مبنای اخلاقی و قانونی مستحکمی را درجهت دستیابی به اهداف مشترکی چون توسعه سرمایه انسانی، توسعه خلاقیت و نوآوری، برآورده ساختن نیازهای رو به رشد مشتریان وخدمات گیرندگان، توسعه توانایی برقراری ارتباط موثر وروشن با آنان، ترویج یا گسترش  تمایل به رشد وپرورش اعضاء سازمان، توسعه مهارتهای شخصی چون انعطاف پذیری وتوانائی سازگاری وکار موثر در شرایط مختلف، بهبود فرآیند های  مدیریتی، ارتقای  دانش و مهارت های کاربردی  به ويژه توسعه نگرش و بینش درچارچوب صلاحیت ها وشایستگی  های حرفه ای  موثر واقع شود.

كدام دانه فرو رفت در زمين كه نرست          چرا به دانه انسانت اين گمان باشد.

 

رئیس کنفرانس

دکتر سید احمد طباطبایی