پيام دبير اجرایی

بسمه تعالی

كنفرانس ملی آموزش و سرمایه انسانی بعنوان تجلی گاه ارائه آخرین یافته های علمی و پژوهشی و تسهیم تجربیات عملی وکاربردی اندیشمندان، صاحبنظران، محققان، مدیران و متخصصین آموزش و توسعه سرمایه انسانی در بخش های علمی وحرفه ای دستگاه های اجرایی و موسسات و سازمانهای دولتی و غیردولتی در قلمرو چهارگانه فردی، گروهی، ملی و بین المللی است. نظر به اهمیت ویژه كنفرانس در ارتقاء جایگاه آموزش و بهسازی سرمایه انسانی در كشور و تحقق اهدافی همچون ایجاد نگرش حرفه ای در آموزش و بهسازی منابع انسانی، ایجاد  بستری مناسب برای ارائه آخرین تازه ها  و یافته های علمی – تجربی ،آراء،ایده ها و دیدگاه های مرتبط به آموزش و یادگیری ، كمك به سازمانها جهت جاری سازی دانش منابع انسانی درآموزش و بهسازی كاركنان كمك به سازمانها جهت جاری سازی دانش منابع انسانی درآموزش و بهسازی كاركنان، ارائه بانك اطلاعات دانشی در حوزه سرمایه انسانی و … حضور موثر نقش آفرین عرصه آموزش و بهسازی سرمایه انسانی مغتنم است.

 از این رو از كلیه اعضای حقوقی و حقیقی انجمن ، علاقمندان ، اعضای هیئت علمی، مدیران، کارشناسان، صاحبنظران، دانشجویان و دست اندرکاران آموزش و توسعه منابع انسانی در مراکز وموسسات ، سازمان ها و شرکت های دولتی ، عمومی و خصوصی برای مشاركت و حضور گسترده و فعال دعوت بعمل می آورد. كسب بهترین كیفیت و رضایت مندی در سطح ملی مورد انتظار این كنفرانس است.

مهدیان

دبیراجرایی كنفرانس