پوستر هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

چهارمین جلسه شورای سیاست گذاری هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی در وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری برگزار گردید. در این جلسه اعضای شورا “چارچوب نهایی پوستر “هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی را مصوب نمودند.

دانلود پوستر کنفرانس

دبیرخانه هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی