ویژه نامه پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

 

ویژه نامه پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی توسط کمیته علمی کنفرانس تهیه و شامل بخش های ذیل می باشد و جهت استفاده جامعه آموزش کشور در سایت قرار داده شده است.

دانلود فایل ویژه نامه

 • گزارش پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
 • سخنرانی های کنفرانس
 • کارگاه های کنفرانس
 • برترین تجارب آموزش
 • مراسم تقدیر از چهره ماندگار آموزش و توسعه منابع انسانی
 • گزارش جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی در سال 1396
 • گزارش برترین تجارب اموزش و توسعه کارکنان در سال 1396
 • سوابق کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
 • اولین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
 • دومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
 • سومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
 • چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
 • چکیده مقلات پذیرش شده کنفرانس

دبیرخانه پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی