ویژه نامه ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

ویژه نامه ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی با بخش های ذیل توسط کمیته علمی کنفرانس تهیه و جهت استفاده جامعه آموزش کشور در سایت قرار داده شده است.

  • گزارش ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
  • سخنرانی های کنفرانس
  • کارگاه های کنفرانس
  • مراسم تقدیر از چهره ماندگار آموزش و توسعه منابع انسانی
  • گزارش جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی در سال 1397
  • گزارش برترین تجارب اموزش و توسعه کارکنان در سال 1397
  • چکیده مقلات پذیرش شده کنفرانس

دانلود فایل ویژه نامه کنفرانس

دبیرخانه ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی