محورهای کنفرانس

 

محور سالیانه:

“بهبود عملکرد و بالندگی سازمانی : رویکردها/ روش ها و ابزارها ی نوین یادگیری و توسعه شایستگی – محور”

Performance Improvement and Business Development: Competency Based Learning and Development/ Approaches, Methods and Solutions

محورهای کنفرانس:

 • تئوری ها و مدل های رویکرد نوین مدیریت مبتنی بر شایستگی
 • استراتژی سازمانی، نتایج کسب و کار و توسعه شایستگی ها
 • چالش های سازمان های ایرانی در گذر به سمت رویکرد شایستگی – محور
 • استراتژی یادگیری و توسعه منابع انسانی مبتنی بر شایستگی
 • تعالی سازمانی و یادگیری و توسعه شایستگی – محور
 • روش ها و ابزار های نوین یادگیری و توسعه شایستگی مدیران و کارکنان
 • توسعه رهبری و پرورش رهبران آینده با رویکرد شایستگی
 • کوچینگ و منتورینگ ابزارهای نوین توسعه و یادگیری
 • مدل شایستگی ها و نقشه شایستگی ها
 • کانون های ارزیابی و توسعه شایستگی ها،تجربیات و چالش ها و مشکلات
 • فناوری اطلاعات، شبکه های اجتماعی مجازی و سامانه های ارزیابی و توسعه شایستگی ها
 • بازگشت سرمایه گذاری و سنجش اثرات برنامه های یادگیری و توسعه شایستگی – محور
 • جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی
 • جایزه برترین های آموزش و توسعه کارکنان