فایل های ارایه برترین تجارب آموزش و توسعه کارکنان

 

پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی توسط انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی با همکاری مراکز دانشگاهی، صنعتی و اداری کشور در تاریخ 29 و 30 بهمن ماه سال 1396 برگزار گردید؛ در همین راستا دبیرخانه کنفرانس جهت بهره مندی علاقه مندان به این حوزه از مطالب ارایه شده در کنفرانس، اقدام به انتشار فایل های برترین تجارب آموزش سال 1396 ارایه شده در کنفرانس در منوی برترین تجارب نموده است.

دبیرخانه پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی