حامیان

حمایت از کنفرانس، موجب اعتبار بخشي و ايجاداعتماد بيشتربه ذينفعان گردیده و به اثربخشی و سودآوری پایدار و درازمدت منتهی خواهد شد. از اين روي سازمان ها، مؤسسات و شرکت هایی که علاقمند به حمایت از کنفرانس می باشند، می توانند در سطوح مختلف مشخص شده به صورت ارائه خدماتی نظیر: اطلاع رسانی، تأمین هزینه های برگزاری، تأمین جوایز و سایر موارد مشابه و مورد نياز دبيرخانه اقدام به مشاركت و حمایت از کنفرانس نمایند.

  اطلاع رسانی کامل برگزاری کنفرانس به مجموعه های تحت پوشش توسط سازمان / شرکت حامی در هر سطح، پیش فرض حمایت از کنفرانس است. همچنين سازمان هایی که خارج از بسته های پیشنهادی نسبت به حمایت مالی از کنفرانس اقدام نمایند، مطابق با سطوح حمایت مالی با توافق دبیرخانه کنفرانس از خدمات و امکانات متناسب بهره مند خواهند شد.

تمامی تعهدات فوق منوط به در اختیار گذاشتن اطلاعات در موعد مقرر است و فایل های مورد نیاز بایستی قبل از چاپ در اختیار دبير خانه اجرايي قرار گیرد.

لازم است تمامی اقلام و محتواي تبلیغاتی سازمان / شرکت حامی حداکثر تا 5 روز قبل از برگزاری  به تأیید دبير خانه اجرايي کنفرانس رسیده باشد.

در صورت تمایل به حمايت و مشاركت مراتب طي نامه اي با ذكر سطح حمايت و يا شرح خدمات قابل ارايه متقابل به دبير خانه اجرايي كنفرانس منعكس گردد.

دانلود تعرفه حمایت و مشارکت در کنفرانس

“حامیان کنفرانس”

      3         وزارت درمان و آموزش پزشکی            وزارت صنعت، معدن و تجارت         sbu        7    اتاق بارزگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران    8             maliatil             4              isc-arm               indexedbycivilica_01    12        13              شرکت فولاد هرمزگان جنوب                   شرکت نفت ایرانول        alert-logo-text-125x125          aria         جابینجا  images   56756-78907-zariwarkhabar      N1434051294      logo-tpbin_-com_