تدوین “محورها” و “موضوع سالانه” هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

سومین جلسه شورای سیاست گذاری هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی در وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری برگزار گردید. در این جلسه اعضای شورا “محورها” و “موضوع سالانه” هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی را مصوب نمودند.

موضوع سالانه کنفرانس:

نقش فناوری های نوین در آموزش و یادگیری منابع انسانی

The Role of New Technologies in Training and Learning

 

محورهای کنفرانس:

 1. امکان سنجی فنی و مدیریتی بهره برداری از فناوری های آموزش و یادگیری در سازمان ها
 2. زیرساخت های بهره برداری از فناوری های یادگیری
 3. پلتفرم ها و نرم افزارهای تولید و مدیریت یادگیری فناورانه
 4. بررسی نقش کاربست رویکردهای نوین آموزشی در عملکرد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
 5. سرویس ها و محصولات مدیریت یادگیری مبتنی بر فناوری
 6. بهره برداری از رایانش ابری در یادگیری و توسعه منابع انسانی
 7. نقش دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در فرآیند یاددهی و یادگیری
 8. مدل های توسعه کسب و کار یادگیری فناورانه
 9. ارزیابی نتایج آموزش و توسعه مبتنی بر فناوری های یادگیری
 10. مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
 11. چالش ها و تجارب بهره برداری از فناوری های یادگیری
 12. چالش های به کارگیری فناوری های یادگیری در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

دبیرخانه هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی