تدوین برنامه های هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

دومین جلسه شورای سیاست گذاری هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی در وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری برگزار گردید. در این جلسه اعضای شورا  تصمیم به برگزاری “برنامه های ذیل” در هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی نمودند.

برنامه های مصوب کنفرانس:

  • سخنرانی های کلیدی
  • پنل های تخصصی
  • 6 کارگاه آموزشی
  • ارائه مقالات برتر پژوهشی
  • برگزاری سمیتئاتر آموزش
  • معرفی و تقدیر از نمونه های برتر حوزه آموزش و یادگیری کشور.
  • مراسم تقدیر از چهره ماندگار آموزش
  • برپایی نمایشگاه جانبی

دبیرخانه هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی