برگزاری پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

اولين جلسه رسمی اعضای هیئت مدیره انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ايران در خصوص برگزاری پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی برگزار و مقرر گردید پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی در تاریخ 29 و 30 بهمن ماه 1396 در مرکز همایش های بین المللی رازی توسط انجمن و سایر مراکز علمی و صنعتی کشور برگزار گردد.خوشبختانه برگزاری چهار دوره گذشته این کنفرانس در سال های 1392، 1393 ، 1394 و 1395 ضمن استقبال کسترده جامعه آموزش و توسعه کشور، نتایج و پیامدهای مهمی در سازمان ها و دستگاههای کشور ایجاد نموده و این مهم دست اندرکاران انجمن و کنفرانس را رهمنون به برگزاری پنجمین دوره این کنفرانس نمود. مهم ترین ویژگی و تفاوت پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی با سایر کنفرانس های حوزه آموزش در کشور، توجه بر حوزه های نوین آموزش و ابزارها و مکانیسم های بهبود عملکرد و بالندگی سازمانی با تاکید بر رویکردها، روش ها و ابزارهای نوین یادگیری و توسعه شایستگی محور در بین واحدهای آموزش و توسعه سازمان های کشور می باشد.

دبیرخانه پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

پوستر پنجمین کنفرانس آموزش و توسعه سرمایه انسانی11