برگزاری اولین جلسه شورای سیاست گذاری ششمین کنفرانس آموزش و توسعه

اولين جلسه شورای سیاست گذاری ششمبن کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی در وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری برگزار و اعضای شورا چهارچوب کلی کنفرانس را در قالب برنامه های ذیل تنظیم و تصویب نمودند.

کنفرانس در یک نگاه:

  • سخنرانی های کلیدی
  • پنل های تخصصی
  • 6 کارگاه آموزشی
  • ارائه مقالات برتر پژوهشی
  • برگزاری سمیتئاتر آموزش
  • سنجش صلاخیت عمومی مدیران و کارشناسان آموزش(سطح مقدماتی)
  • مراسم تقدیر از سازمان های برتر شرکت کننده در ششمین دوره جایزه ملی تعالی آموزش
  • مراسم تقدیر از شرکت کننده در اولین سومین جایزه برترین های آموزش و توسعه کارکنان
  • مراسم تقدیر از چهره ماندگار آموزش
  • برپایی نمایشگاه جانبی

دبیرخانه ششمبن کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی