تصویب برگزاری هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

اولين جلسه شورای سیاست گذاری هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی در وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری برگزار گردید. در این جلسه رئیس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران به ارایه گزارش علمی و اجرایی شش دوره “کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی” که در سال های 1392، 1394،1393، 1395 ،1396 و 1397 توسط انجمن برگزار گردید پرداخت و اعضای شورا با بررسی نتایج و پیامد های ادوار گذشته کنفرانس ها و استقبال گسترده جامعه آموزش و منابع انسانی کشور به این رویداد، تصمیم به برگزاری “هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی” در تاریخ “7 و 8 بهمن ماه” سال جاری نمودند.

دبیرخانه هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی