انتشار مقالات کنفرانس در پایگاه مرجع دانش CIVILICA

 

براساس تفاهم نامه صورت گرفته با پایگاه مرجع دانش، مقالات پذیرفته شده ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی پس از برگزاری کنفرانس، در پایگاه مرجع دانش CIVILICA نمایه و منتشر خواهند شد.

 

 

دبیرخانه ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی