انتشار مقالات کنفرانس در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

 

براساس تفاهم نامه صورت گرفته با پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، مقالات پذیرفته شده ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی پس از برگزاری کنفرانس، در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه و منتشر خواهند شد.

کد مجوز کنفرانس در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام : ۲۰۸۰۱-۹۷۱۸۱

لینک نمایه سازی کنفرانس در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

http://conf.isc.gov.ir/istd97

دبیرخانه ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی